Ministry of Education

မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်မျိုးမျိုးနိုင်ကထိက
ဒေါ်ဝါဝါသွင်ကထိက
ဒေါ်သင်းသင်းဌေးလက်ထောက်ကထိက
ဦးဝေဖြိုးဟိန်းလက်ထောက်ကထိက